Consorci de Formació Professional d'Automoció

L'Agència d'FPCAT integrarà els dos modes de Formació Professional: l'FP Inicial i l'FP Ocupacional
L’Agència FPCAT integrarà els dos models de Formació Professional: l’FP Inicial i l’FP Ocupacional | EDUCACIÓ

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, o Agència FPCAT. Aquesta agència neix amb l’objectiu de millorar l’actual estructura de la Formació Professional a Catalunya. L’Agència FPCAT integra tant la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) com la Formació Professional per l’Ocupació (ocupacional i contínua).

El Govern ha aprovat els estatuts d’aquest nou organisme amb el suport de les organitzacions patronals i sindicals més representatives (CCOO, UGT, Foment i PIMEC). Així, l’Agència FPCAT neix fruit del diàleg permanent en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT. Aquesta iniciativa, a més, és el resultat d’un llarg projecte per continuar consolidant l’FP com un model formatiu de referència a Catalunya.

L’Agència FPCAT serà un organisme bàsic per la gestió de l’FP a Catalunya

L’Agència FPCAT esdevindrà bàsica per a una gestió eficaç de la Formació Professional a Catalunya. Per això, integrarà tant l’FP Inicial com l’FP Ocupacional. Aquest model de gestió neix resultat d’una feina de millora constant per part del Govern durant la darrera legislatura. Això permetrà que aquesta nova agència sigui un eix clau com a eina per millorar la competitivitat i l’economia  tant de les empreses com de la societat. Especialment ara, en una situació crítica on calen organismes àgils i transversals.

A més, l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals. En aquest sentit, haurà de satisfer els requeriments d’un mercat de treball que no para d’evolucionar. Donar una bona resposta a les necessitats de les empreses permetrà millorar l’actual estructura de la qualificació professional.

Una de les primeres tasques de l’Agència FPCAT serà desplegar el II Pla d’Avaluació i acreditació de competències. A partir d’un nou servei regular i estable, aquest pla ha d’acreditar unes vint-mil persones l’any. Addicionalment, l’organisme treballarà per millorar els instruments per detectar les necessitats i mancances formatives de la ciutadania. Això permetrà ajustar i millorar la recerca dels nous perfils professionals requerits per les empreses. Altrament, la creació d’aquesta agència suposarà una nova estructura en el Sistema FPCAT per la gestió de la Formació Professional a Catalunya. Això permetrà una actuació global sobre els centres de formació, punts d’informació i orientació, així com aquelles empreses que ofereixen pràctiques als alumnes de l’FP Dual.

El resultat de tres anys de treball per impulsar la Formació Professional

L’aprovació dels estatuts de l’Agència FPCAT és el resultat de tres anys de treball de l’actual administració de la Generalitat. Durant aquest trienni, el Govern s’ha coordinat de manera constant amb els diferents actors implicats fins a arribar a la consolidació del projecte. Primerament, es va constituir la Comissió Rectora del Sistema; posteriorment va aprovar l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030). Ara, aquest procés s’ha culminat amb la creació de l’Agència FPCAT. Dins l’ecosistema de la Formació Professional catalana, la nova agència  tindrà la funció de dirigir i coordinar els serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals.

Aquest òrgan estarà adscrit al Departament de la Presidència. A més, comptarà amb la participació del Departament d’Educació; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; i el Departament d’Empresa i Coneixement. A més de tot l’esmentat anteriorment, la nova Agència assumirà les competències i funcions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. Per la seva part, el Consell Català de la Formació Professional canviarà la seva denominació per la de Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Els principals eixos d’actuació de l’Agència FPCAT

L’Agència FPCAT permetrà assolir la integració estratègica de l’FP, així com millorar-la de cara al futur. Aquest organisme vertebra la integració dels dos subsistemes de Formació Professional: l’FP Inicial i l’FP Ocupacional. A més, planteja un nou model sectorial i territorial per planificar l’oferta d’FP a Catalunya. La integració estratègica de la Formació Professional estarà relacionada amb sis eixos principals:

  1. Xarxa del Sistema de formació i qualificació professionals.
  2. Centres de formació professional integrada.
  3. Informació, orientació i assessorament.
  4. Prospecció i planificació.
  5. Models d’aprenentatge i pràctiques.
  6. Avaluació i acreditació de competències professionals.