Consorci de Formació Professional d'Automoció

Actualment a Catalunya ens trobem amb una accentuada mancança de personal especialitzat i format en matriceria.

Entre d’altres causes, això es deu al fet que fa deu anys, es traslladés la fabricació de matrius fora de Catalunya provocant que molts matricers tanquessin i s’anés perdent l’ofici.
La tendència actual es retornar a la fabricació d’algunes matrius des de l’estranger cap a Europa, com són les de mesura més gran i les més petites.

Tanmateix ens trobem que els pocs matricers que queden no tenen capacitat per absorbir tota la demanda i, alhora, hi ha moltes dificultats per trobar professionals preparats.

Així doncs, la necessitat de més personal format i especialitzat en matriceria no només respon a la demanda actual del sector, sinó que podem assegurar amb certesa que aquesta demanda anirà en augment en els propers anys, una tendència que ja s’ha iniciat.

Per tot això, es confirma que el sector de l’automoció requereix de personal especialitzat en matriceria. La demanda serà creixent i cal donar resposta: es fa evident la necessitat de tenir una cantera activa de joves matricers que iniciïn la seva carrera professional amb una formació complerta.

T’hi apuntes?

El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i el Consorci de Formació Professional d’Automoció, amb el suport del SOC, llancen el primer curs de Formació Professional en Matriceria, un projecte formatiu amb remuneració econòmica, de 2 anys de durada i amb inici al febrer 2019 i que combina formació especialitzada, pràctiques no laborals, contractació i formació específica.

Aquest curs neix de la necessitat de les empreses sòcies del Clúster d’incorporar nous matricers i per això té com a objectiu crear una cantera d’aprenents en matriceria, formats de manera homogènia, evitant així la fuga de professionals entre les empreses del sector i donant resposta a la carència d’aquests perfils d’una manera estable i permanent.

Requisits:

  • Comptar amb el nivell 2 o títol de grau mitjà en les famílies professionals de Fabricació Mecànica o d’Instal·lacions i Manteniment, o similar.
  • Ser una persona en situació de demanda d’ocupació, ja que el programa té com objectiu final la inserció laboral permanent en les empreses participants. Tanmateix s’ha contemplat la participació de alguna persona que pugui estar treballant i compleixi els requisits del programa de formació.

La selecció dels alumnes es farà mitjançant entrevistes personals amb les empreses participants.

T’interessa formar-te per obtenir una inserció laboral dins del sector automoció?

Envia el teu Currículum Vitae a projectes@ciac.cat

El projecte s’estructura en dues fases i estarà coordinat pel Consorci de Formació Professional d’Automoció.

La Fase I te com objectiu el desenvolupament d’un pla de formació base en matriceria i la realització de pràctiques no laborals en les empreses.

La Fase II compren la contractació de les persones participants en l’anterior fase mitjançant un contracte de pràctiques i la realització d’accions formatives específiques en matriceria experta, mitjançant formació finançada per les empreses.

• Fase I – Formació

La Fase I té una durada aproximada de 6 mesos i es realitzarà mitjançant la participació en el programa “Forma i Insereix” que finança el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Es tracta d’un programa àdhuc que compren unes 765 hores i que combina:

  • Formació teòrica: 60% del programa al Centre de Formació Professional d’Automoció
  • Formació pràctica: 30% del programa a instal·lacions de les empreses participants en el projecte. Els participants rebran un incentiu econòmic durant el procés de formació

• Fase II – Contractació

La Fase II té una durada aproximada de 18 mesos.

Aquesta fase s’inicia amb la contractació de les persones participants per part de les empreses que han participat en el programa “Forma e Insereix” i es divideix en:

  • Primer període: 6 mesos de contracte en pràctiques amb el 65% del salari establert en el conveni de referència.
  • Segon període: pròrroga del contracte en pràctiques durant 12 mesos més, amb el 100% del salari que estableix el conveni.
  • Tercer període: contractació. L’objectiu és que un cop superats els 18 mesos, les persones que han assolit els continguts formatius i les competències corresponents, tindran un contracte indefinit.

Paral·lelament s’impartirà un pla de formació de perfeccionament en matriceria de 150 hores que s’implementarà al llarg de la Fase II.

El projecte comptarà amb una avaluació continuada de les dues fases, que abastarà des de la preparació, l’execució i els resultats finals, mesurats en termes d’inserció i de qualitat de les competències professionals assolides.

Aquesta avaluació que es plasmarà en un informe final per a cada una de les fases serà elaborat conjuntament entre el CFPA i el CIAC.

El CIAC, com a associació d’empreses del sector automoció a Catalunya, coordinarà aquest projecte de formació en matriceria representant les empreses participants incloses en aquests dos perfils:

  • Empreses industrials d’estampació, amb necessitat de matricers a les seves plantes productives.
  • Empreses matriceres, que dissenyen les matrius i poden incorporar el seu personal a les plantes productives de les empreses industrials.