CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció.

Constituït a l’octubre de 2015, està integrat per 13 membres:

 • 7 membres en representació de la Generalitat de Catalunya.
 • 1 membre en representació de l’Ajuntament de Martorell.
 • 5 membres en representació del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya.
 • Formen part del Consell de Govern la Direcció del Consorci i la Secretaria, amb veu però sense vot.

Membres

Els membres del Consell de Govern són nomenats pel Govern, a proposta de cadascuna de les entitats consorciades i dels consellers o conselleres dels departaments implicats, per un període de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits per altres períodes successius, i que les persones puguin ser substituïdes durant aquest període a proposta de l’organització que representen.

En representació de la Generalitat de Catalunya En representació de l’Ajuntament de Martorell En representació del Clúster de la Indústria de l’Automoció
President del Consell

FABIAN MOHEDANO I MORALES (Departament d’Ensenyament)

JOAQUIM FERRER I TAMAYO (Departament d’Empresa i Coneixement)

MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ (Departament d’Empresa i Coneixement)

PAU VILLÒRIA I SISTACH (Departament de la Presidència)

JOAN LLUÍS ESPINÓS ESPINÓS (Departament d’Ensenyament)

JOSEP GINESTA I VICENTE (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

MERCÈ ANTÒNIA GARAU I BLANES (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

XAVIER FONOLLOSA COMAS (Alcalde)

JOSEP MARIA VALL MÁÑEZ (President del CIAC)

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LUIS CANO GUARDIA TONI GARCÍA COMA

GEMMA FERNÁNDEZ- NESPRAL

Amb veu però sense vot

MARIA TERESA CASANOVAS I ARCHS (Directora-gerent)

ROBERT RAMOS SEMPERE (Secretari)

Funcions

Les funcions del Consell de Govern són les següents:

 1. Aprovar, fer seguiment i avaluar el programa general d’activitats del Consorci.
 2. Dirigir el contracte d’explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció i vetllar per tal que els requeriments plantejats pel sector de l’automoció s’incorporin al Pla de formació del Centre.
 3. Aprovar el projecte de pressupost anual del Consorci, així com les possibles modificacions, i els comptes anuals, l’inventari i el balanç, i la liquidació del pressupost. Aprovar també les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria.
 4. Designar i separar el director gerent o de la directora gerent del Consorci, un cop informat el Consell Social, i els càrrecs del Consorci, a proposta del director gerent.
 5. Nomenar el secretari o la secretària, o la persona que la substitueix.
 6. Aprovar el projecte funcional del Centre de Formació Professional d’Automoció.
 7. Aprovar la creació i la participació en societats mercantils o en altres ens instrumentals.
 8. Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i de serveis d’un termini d’execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.
 9. Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consorci i adoptar les disposicions i mesures necessàries per a la millor organització i funcionament del Consorci.
 10. Aprovar l’estructura i les funcions del Consorci.
 11. Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l’àmbit de les seves competències.
 12. Aprovar el Règim d’associació d’entitats a les àrees d’activitat del Consorci.
 13. Aprovar el Règim d’Integració al Consorci, i l’admissió de nous membres o la separació de les entitats consorciades.
 14. Acordar la modificació dels Estatuts del Consorci.
 15. Acordar la dissolució i la liquidació del Consorci.

CONSELL SOCIAL

El Consell Social és l’òrgan consultiu, de participació del sector productiu, de planificació i deliberació i proposa línies d’actuació als òrgans de govern del Consorci. Exerceix les funcions de participació social que puguin correspondre a altres òrgans d’aquest caràcter.

El Consell Social està integrat per:

 • 4 representats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • 4 representats de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
 • 4 representats de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.
 • Fins a un màxim de quatre experts vinculats al sector de l’automoció.
 • El director del Consorci, que assisteix a les reunions del Consell Social, però no té dret a vot.
Els membres del Consell Social són nomenats pel Consell de Govern del Consorci, a proposta de les entitats i els organismes integrants del Consell Social.

Funcions

Entre d’altres, corresponen al Consell Social les funcions de:

 1. Ser escoltat pel Consell de Govern en el nomenament del director gerent del Consorci.
 2. Proposar les directrius plurianuals i el projecte funcional del Centre de Formació Professional d’Automoció.
 3. Informar la proposta de pressupost i el balanç anual, prèvia a l’aprovació del projecte de pressupost i balanç per part del Consell de Govern.
 4. Aprovar la memòria anual d’activitats per a l’aprovació definitiva per part del Consell de Govern.
 5. Conèixer l’informe anual d’avaluació que elabora el Consell de Govern, així com la supervisió de l’eficàcia dels serveis del Centre.
 6. Col·laborar en la cerca de finançament complementari o d’equipaments del Centre.
 7. Assessorar els òrgans de govern del Consorci en les funcions que han de dur a terme, quan aquests li sotmetin a la seva consideració.
 8. Assessorar en el seguiment de la cartera de serveis que ha de dur a terme el Centre.
 9. Emetre recomanacions sobre accions i projectes d’innovació que es puguin dur a terme en el Centre de Formació Professional d’Automoció.
 10. Assessorar en relació amb les accions de difusió sobre el sistema integrat de formació en l’àmbit del sector de l’automoció.
 11. Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Social.
 12. Qualsevol altra funció que li pugui ser encarregada pel Consorci.
Close Menu