Consorci de Formació Professional d'Automoció

El sector de l’automoció es troba en un moment d’evolució i transformació. Diversos nivells de disrupció estan introduint canvis estructurals al sector, com les noves normes d’emissions més estrictes, la descarbonització, l’impuls d’una mobilitat més sostenible, la connectivitat i el procés de digitalització.

Davant d’aquest canvi de paradigma, la Secretaria d’Universitats, en la col·laboració del Consorci de Formació Professional d’Automoció, promouen un projecte de formació superior amb la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) a través de CARNET. També hi participa el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC).

L’objectiu d’aquesta iniciativa és el disseny de mòduls de formació superior, de nivells 4 i 5, en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat del futur, sota les indicacions de la guia per a l’acreditació ex-ante de programes de curta durada vinculats al catàleg d’especialitats formatives elaborada per l’Agència de Qualificació Universitària (AQU).

D’aquesta manera, el projecte permetrà ampliar l’oferta de programes en aquest segment formatiu, fomentant així l’aparició dels nous perfils professionals vinculats a la Indústria 4.0, que puguin donar resposta a les noves necessitats del sector. 

En el mateix sentit, les temàtiques de la formació es consensuaran entre universitats i empreses, de manera que els cursos s’adaptin a les necessitats reals de la indústria i amb metodologia universitària, i que alhora, responguin a necessitats presents i futures del sector.

Per detectar aquestes necessitats formatives s’aplica un procediment amb diversos passos. Com a punt de partida, l’exploració teòrica proporciona una visió general de les tendències globals del sector. Basant-se en l’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya‘ del Consorci de Formació Professional d’Automoció i  en més de 80 altres estudis sobre el futur de la mobilitat del període 2017-2020 (publicacions acadèmiques, informes de projectes de recerca de la UE, informes professionals de consultores líders mundials, etc.) es determinen els drivers of change que condicionaran la mobilitat i el transport i la seva ocupabilitat.

A partir d’aquesta fonamentació teòrica s’elabora una proposta de temaris contribuint tant al desenvolupament de productes com a la innovació de fabricació i a nous conceptes de mobilitat. Les propostes inclouen activitats de Reskilling (si una persona vol canviar el seu lloc de treball actual i moure cap a noves tasques), així com activitats de Upskilling (si un treballador ja té coneixements previs de l’àmbit i les vol ampliar).

A més, per validar i contrastar la proposta amb les necessitats formatives locals de Catalunya es realitzen una sèrie de entrevistes amb agents clau del sector. Així s’estan tenint en compte els diversos punts de vista dels stakeholders implicats, ja que asseguraran la viabilitat d’aquest programa de formació i impulsarà el teixit productiu en la nostra àrea geogràfica. Per complementar els resultats de les entrevistes, s’elabora un qüestionari que s’envia a altres empreses i institucions públiques del sector. En darrera instància es realitza un anàlisi de les ofertes de treball, per obtenir una visió del mercat laboral a Catalunya i solidificar els resultats dels passos anteriors.

Després d’analitzar tots els aspectes anteriors dels estudis a nivell mundial, la validació per part de les empreses i l’anàlisi de les tendències de les ofertes d’ocupació emergents, es conclou l’oferta de vuit programes formatius incrustat en cinc eixos temàtics:

  • Vehicle autònom i connectat
  • Electrificació
  • Seguretat de dades i funcional
  • Ciutats i la seva mobilitat 
  • Fabricació intel·ligent

A partir de la proposta de temes, el Secretariat d’Universitats (SUR) coordina la formació d’equips d’experts universitaris per a cadascun dels programes. Aquests equips de tres a sis experts dissenyen els programes formatius d’acord amb els criteris del Marc Europeu de Qualificacions (EQF-MEC).

Els programes formatius es presenten al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb l’objectiu de ser incorporats al Catàleg de Especialitats formatives. Un cop adaptats el programes formatius, han sigut enviats a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i actualment estan en procés de validació.