Consorci de Formació Professional d'Automoció


La Generalitat de Catalunya té previst l’entrada en vigor del nou impost a les emissions de CO2 als vehicles a partir del 15 de setembre. Aquesta taxa gravarà els vehicles de tracció mecànica en funció del seu nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. L’objectiu d’aquesta  mesura és la d’incentivar la compra de vehicles no contaminants. Així, es buscarà crear un parc automobilístic més sostenible mitjançant un impost que ja es troba vigent a altres països europeus. Els diners recaptats, uns 150 milions d’euros, aniran destinats a cobrir despeses relacionades amb el canvi climàtic, el patrimoni cultural i la biodiversitat.

El grau d’emissions de CO2 de cada vehicle, factor que determinarà la quantitat a pagar, es pot consultar a la fitxa tècnica de l’automòbil. També es podrà buscar aquesta dada cercant el model concret a l’internet.

Qui ha de pagar el nou impost a les emissions de CO2?

Hauran de pagar aquesta taxa els titulars dels següents vehicles:

  • Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).
  • Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

Tanmateix, es veuran exempts de pagar l’impost els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni. Per exemple, els vehicles 100% elèctrics.

Quant s’ha de pagar el nou impost i quan entra en vigor?

L’Agència Tributària ha establert el calendari d’accions de cara a l’entrada en vigor del nou impost a les emissions de CO2. El dissabte 1 de maig es publicarà el padró provisional, on tothom podrà consultar si el seu vehicle està subjecte a la taxa. De fet, aquesta informació ja es pot consultar de manera provisional al Simulador del cost de l’impost segons les emissions de CO2 de vehicle que ha elaborat l’Agència Tributària.

Posteriorment, el 4 de juny serà la data límit per presentar al·legacions o sol·licituds de modificació. Gairebé dos mesos després, l’1 de setembre, es publicarà un padró definitiu. Finalment, el 15 de setembre serà la data a partir de la qual s’iniciarà el període de pagament de la nova taxa.

Com s’haurà de fer el pagament de l’impost a les emissions de CO2?

Un cop publicat el padró definitiu, l’1 de setembre, es podrà fer el pagament a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària Catalana. En cas que no s’hagi fet el pagament, es rebrà una notificació al domicili del titular indicant l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Quan es publiqui el padró provisional, l’1 de maig de 2021, es podrà domiciliar el pagament sempre que s’hagi accedit a la consulta del padró amb identificació digital i s’opti, sense estar-hi obligat, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics. En aquest cas, la quota per al 2020 i per als anys successius quedarà domiciliada amb una bonificació del 2% del deute. La domiciliació per aquest primer exercici es podrà fer fins al dia 15 de juliol. La domiciliació queda condicionada, també, al fet que el subjecte passiu, en el període esmentat, opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella liquidació. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents.

La domiciliació del pagament dels exercicis futurs també es pot sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés del deute a les entitats financeres col·laboradores.