Consorci de Formació Professional d'Automoció

Gràcies a la col·laboració entre institucions, el programa permetrà millorar la capacitació dels tutors d'empresa
Gràcies a la col·laboració entre institucions, el programa permetrà millorar la capacitació dels tutors d’empresa | ESEP

El Consorci de Formació Professional d’Automoció, amb la col·laboració del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC); i de l’Escola Superior d’Ensenyaments Professionals (ESEP), està impulsant un programa de formació per a Tutors d’Empresa FP Dual en la Indústria d’Automoció. Aquesta formació va orientada a la capacitació de tutors que puguin formar alumnes d’FP en el format Dual, mentre porten a terme les pràctiques a empreses.

Gràcies a aquesta formació, els participants adquiriran els coneixements i habilitats necessàries per supervisar de manera efectiva el desenvolupament professional dels estudiants d’FP. Per exemple, aprendran a coordinar-se amb el tutor del centre d’FP per tal de garantir l’aprenentatge dels alumnes. Aquesta formació també ensenyarà com acompanyar-los en la seva estada a les pràctiques professionals perquè puguin assolir els diferents objectius marcats pel centre d’ensenyament.

Programa de la formació per a Tutors d’Empresa FP Dual en la Indústria d’Automoció

El programa per a tutors d’empresa ha estat dissenyat amb la finalitat d’oferir una formació integral que permeti obtenir totes les competències necessàries. D’aquesta manera, l’itinerari farà un recorregut a les temàtiques següents:

  1. Estructura i planificació de la Formació Professional. Aquest mòdul explicarà què és l’FP i com s’organitza. A més, els tutors de les empreses aprendran les diferències existents entre els models d’FP en alternança i Dual a Catalunya.
  2. Formulació de l’aprenentatge a l’empresa. Durant aquesta etapa de la formació, s’adquiriran els coneixements per a organitzar l’estada a l’empresa dels estudiants d’FP Dual. També es farà un repàs als principals protocols per acollir els aprenents de manera efectiva.
  3. Interpretació i organització de la formació a l’empresa. En aquesta fase del programa s’estudiarà la Formació Professional dual en l’espai de la producció, i com es relaciona amb els plans de formació a les empreses.
  4. Perfils competencials. Acreditació de les competències professionals i desenvolupament personal i professional en l’àmbit del treball. Es desenvoluparan competències com la comunicació efectiva, el lideratge, la gestió d’incidències i l’organització i gestió estratègica dels plans i projectes.

Metodologia

La metodologia de treball es basa en l’estructura “hibrida” adequada a les necessitats de la temàtica i d’interacció entre el tutor d’empresa, professorat i alumnat. L’organització didàctica es pot aplicar en format PRESENCIAL, o d’AULA VIRTUAL, en aquest darrer cas s’executarà la connexió en el procés d’E-A per mitjà de videoconferència amb l’eina Zoom, que està integrada en la plataforma del centre. Totes les activitats quedaran registrades en l’aula del curs i es podran generar els informes corresponents. Els materials emprats en les classes estaran a disposició dels alumnes en l’arxiu de la plataforma.

L’organització didàctica es basa, tenint en compte cada temàtica en els mètodes deductiu, analític i sintètic, llevat en aspectes concrets en els quals s’aplicarà l’inductiu de forma limitada a l’aula virtual per raons òbvies. Pel que fa a estratègies s’aplicaran les corresponents a les interactives de “transmissió verbal d’informació”, de “motivació”, “d’exercitació” (limitada), “d’argumentació” i de “demostració”. Durant la durada lectiva el curs, els alumnes comptaran amb la tutoria de manera contínua mitjançant la plataforma del centre o de forma convinguda.