Consorci de Formació Professional d'Automoció

Les noves competències professionals seran fonamentals per la transformació cap a la Indústria 4.0
Les noves competències professionals seran fonamentals per la transformació cap a la Indústria 4.0 | EURECAT

 

Recentment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció (CFPA) ha publicat l’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya. Aquest informe analitza l’actual oferta formativa a Catalunya per comprovar que aquesta cobreix les necessitats de l’automoció. Un dels seus principals objectius és identificar les competències professionals necessàries per impulsar la transformació del sector cap a la Indústria 4.0.

Per tal d’arribar a definir aquests elements, els autors han comparat tres dels models competencials més significatius actualment. Un cop identificades, l’estudi ha establert aquestes competències com a referència per al desenvolupament professional dels treballadors de la Indústria 4.0.

Què són les competències professionals i com es poden aplicar a la Indústria 4.0?

Abans d’entrar en més detall sobre aquestes competències professionals, però, cal respondre a una pregunta essencial. Què entenem exactament per “competències professionals”? Segons l’estudi, “moltes disciplines de recerca, com ara la Psicologia, l’Educació, la Gestió Organitzativa, els Recursos Humans o els Sistemes d’Informació han estudiat el concepte de competències”. Per això, no existeix un consens sobre què és exactament una “competència professional”.

Per tal d’acotar el seu significat, l’informe proposa tres definicions del concepte:

 • La primera, establerta per David McClelland, defineix les competències com “un tret personal o conjunt d’hàbits que condueix a un rendiment laboral més efectiu o superior”.
 • Posteriorment, l’estudi proposa la definició de George Klemp, que afirma que són “una característica subjacent d’una persona, que resulta en un rendiment efectiu i/o superior en el treball”.
 • Finalment, es menciona la proposta de Dave Bartram, Ivan T. Robertson i Militza Callinan, que afirmen que són “conjunts de comportaments que són fonamentals en el lliurament dels resultats i outcomes desitjats”.

A partir d’aquestes definicions, l’estudi del CFPA buscarà els conceptes, tècniques i coneixements, així com les habilitats, aptituds i actituds que permeten el desenvolupament de l’activitat professional dins la Indústria 4.0.

Quines són les competències professionals clau de la Indústria 4.0?

Per tal de definir les competències professionals més importants per la Indústria 4.0, l’estudi del CFPA analitza de manera exhaustiva tres models competencials de referència. Un cop comparades les principals competències definides en aquests tres models, l’estudi estableix un total de vuit competències clau:

 • Presa de decisions.
 • Treball en equips multidisciplinaris.
 • Fonaments de les TIC.
 • Comprensió tecnològica.
 • Resolució de problemes.
 • Capacitat analítica.
 • Autoaprenentatge continu.
 • Creativitat i innovació.
Taula que mostra les competències professionals clau de la Indústria 4.0
Font: Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya

 

Alhora, aquestes vuit competències es classifiquen en dues tipologies diferenciades: les competències transversals i les competències tècniques. Aquesta classificació respon a la necessitat d’analitzar les competències professionals des d’un enfocament holístic. És a dir, s’analitzaran com un conjunt de competències individuals i organitzatives emmarcades en un context concret i des d’una perspectiva àmplia. L’estudi estableix aquesta metodologia perquè “cal tenir en compte molts factors externs i de l’entorn que impacten sobre les necessàries competències dels treballadors de la Indústria 4.0”.

Competències transversals

La taula anterior mostra les vuit competències clau que l’estudi del CFPA ha detectat als tres models competencials analitzats. Tanmateix, crida l’atenció que moltes d’aquestes competències no tenen un tarannà exclusivament tecnològic. Per exemple, la capacitat analítica, la presa de decisions o la resolució de problemes no són habilitats exclusives de la Indústria 4.0. Aquests elements són coneguts com a competències transversals.

Les competències transversals han pres una rellevància capital, tant a la Indústria 4.0 com a gairebé qualsevol sector professional. Les constants innovacions tecnològiques provoquen la necessitat d’un autoaprenentatge continu per mantenir la vigència dels coneixements adquirits. A més, la creativitat i la innovació esdevenen habilitats determinants per detectar les noves tendències i oportunitats de mercat.

D’altra banda, l’enorme quantitat d’informació demana d’una forta capacitat analítica per prioritzar les dades més rellevants. Alhora, exigeix als professionals la capacitat de prendre decisionsresoldre els problemes que inevitablement apareixen durant aquests processos. També cal tenir en compte que una sola persona no pot processar volums de dades tan grans. Per això, els professionals s’han d’especialitzar en tasques molt concretes i treballar en equips multidisciplinaris per portar a terme la seva activitat.

Competències tècniques

Malgrat la importància de les competències transversals, cal recordar que la transformació cap a la Indústria 4.0 va estretament vinculada al desenvolupament digital i tecnològic. Per això, l’automoció catalana necessitarà una mà d’obra altament especialitzada en diversos aspectes tecnològics. És aquí on esdevenen clau les competències tècniques vinculades a la Indústria 4.0.

L’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya detecta dues d’aquestes competències tècniques: els fonaments de les TIC i la comprensió tecnològica. Aquestes estan estretament vinculades al coneixement de les noves tecnologies que habiliten la transformació de qualsevol sector cap a la Indústria 4.0. La següent taula mostra alguns d’aquests habilitadors tecnològics:

Detall de les competències TIC específiques de la Indústria 4.0
Font: Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya

 

Robòtica, impressió 3D, intel·ligència artificial, Big Data… Resulta gairebé impossible que una única persona pugui assolir els coneixements necessaris per dominar totes aquestes tecnologies. Per això, és necessari especialitzar-se i combinar les competències tècniques amb les competències transversals. D’aquí neix la voluntat de l’estudi del CFPA per analitzar les competències professionals de la Indústria 4.0 des d’un enfocament holístic: només amb una perspectiva àmplia es podran combinar totes les competències per poder encetar la transformació cap a la Indústria 4.0 amb les màximes garanties d’èxit.

Vols més informació sobre les competències professionals i la Indústria 4.0?

Descarrega aquí l’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya si vols ampliar els teus coneixements sobre les competències professionals. Si ho desitges, també pots contactar amb el Consorci de Formació Professional d’Automoció. Resoldrem tots els teus dubtes sobre la Formació Professional, els nous perfils professionals i el futur de l’automoció i la mobilitat a Catalunya