Consorci de Formació Professional d'Automoció

En el moment de la redacció d’aquesta guia la societat a nivell global es troba immersa en un alt grau d’incertesa i imprevisibilitat, i amb entorns de major complexitat que en períodes anteriors de la història. Probablement, en les darreres dècades no hi ha hagut un període on el grau de volatilitat fos tant alt. Això es deu a causes diverses que van des d’aspectes econòmics i de la globalització dels mercats, fins a aspectes d’àmbit ambiental, social o tecnològic, entre altres. I la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, a principis de 2020, amb efectes globals, està canviant no només les relacions, sinó els mecanismes de gestió.

Els reptes als quals ens enfrontem avui són una combinació d’excés i d’escassetat d’informació al mateix temps. La gestió tradicional en sectors com el de l’automoció es basa en la planificació, l’establiment d’objectius i la supervisió. Durant segles no hi ha hagut la necessitat de canviar aquest model, però, en l’actualitat, aquest plantejament no garanteix l’èxit d’aquesta gestió, i calen nous mecanismes i noves maneres d’afrontar el reptes, on la informació (dades) són claus, sempre que puguin ser adequadament interpretades.