La iniciativa per implementar aquesta normativa va nèixer el 2016 depsrés de l'escàndol d'emissions de Volkswagen
Aquesta normativa va idear-se el 2016 després de l’escàndol d’emissions de Volkswagen. Imatge: 3/24

 

El passat dimarts va entrar en vigor la normativa europea reguladora dels mecanismes de control per regular el mercat de l’automòbil. Aquesta normativa atorga als estats la capacitat d’auditar independentment els serveis tècnics que inspeccionen els vehicles. A més, dóna més competències a la Comissió Europea en matèria reguladora, com ara la realització de controls o la imposició de sancions als fabricants.

Aquesta norma va ser aprovada pel Parlament i el Consell europeus l’any 2018. La seva creació va estar motivada per l’escàndol que Volkswagen va protagonitzar l’any 2015, quan es va descobrir que l’empresa alemanya manipulava els seus vehicles perquè superessin de manera fraudulenta els tests d’emissions. Arran d’aquests fets, la Comissió Europea va mobilitzar-se per incrementar la vigilància sobre l’homologació i el mercat dels vehicles de motor. El resultat d’aquest procés és aquesta normativa que, a diferència de les directives i recomanacions, és d’obligat compliment pels estats membres de la Unió Europea.

Normativa europea: a quins vehicles afecta i quins canvis implica?

Aquesta normativa implicarà a tots els vehicles de motor de les categories M i N. També es veuran afectats els remolcs de la categoria O. En definitiva, tots els vehicles excepte els agrícoles o forestals (com ara els tractors), els de menys de quatre rodes i els quadricicles (quads). També se’n veuran exclosos els automòbils utilitzats per les forces armades, els cossos de seguretat i de protecció civil i les autoritats portuàries.

La normativa europea atorga als estats la potestat per realitzar auditories independents sobre el compliment de les normatives vinculades als vehicles abans esmentats. A més, la nova norma també ampliarà les competències de la Comissió Europea a l’àmbit de la regulació dels mercats d’automoció. A partir d’ara, l’òrgan europeu també podrà realitzar controls de compliment de la normativa. Aquests controls els podrà realitzar tant als vehicles que es troben en fase de desenvolupament com als que ja es troben en circulació. D’altra banda, la Comissió també estarà capacitada per imposar sancions als fabricants que incompleixin la norma, competència que fins ara era exclusiva dels estats.

Quan es podrà sancionar als fabricants? Afectarà els ciutadans?

La nova normativa europea s’incomplirà quan els vehicles o els seus components obtinguin resultats molt diferents dels criteris establerts als certificats d’homologació. També existirà un incompliment quan el funcionament dels automòbils o la seva fabricació no hagin seguit les condicions establertes. A més, hi haurà una situació d’incompliment quan la informació reflectida a la fitxa de característiques del vehicle no es correspongui amb les seves prestacions en totes les condicions que garanteixen les autoritats d’homologació, les de vigilància del mercat i la Comissió Europea.

A la pràctica, l’actual normativa europea només tindrà afectacions sobre els dissenyadors i els fabricants d’automoció. Pel que fa a la ciutadania, la norma ampliarà les garanties de compliment de les normatives de la UE en matèria d’emissions, electromobilitat i competitivitat.