Consorci de Formació Professional d'Automoció

Un grup de treballadores portant a terme les seves feines conjuntament
Un grup de treballadores portant a terme les seves feines conjuntament

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) impulsa i subvenciona diversos programes de formació ocupacional. Gràcies a aquesta tasca, el Departament d’Empresa i Treball preveu que les comarques de la Catalunya Central experimentin una millora en la capacitació professional. En total, el govern preveu que unes 20.000 persones treballadores en actiu de la zona es beneficiaran enguany d’aquest l’impuls. Aquesta xifra suposaria pràcticament duplicaria el nombre d’estudiants enregistrats en aquest tipus de programa.

Sobre aquest projecte han conversat en una reunió a l’ajuntament de Manresa l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy i Guàrdia; el secretari de Treball i president del Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció, Enric Vinaixa i Bonet, i la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret i Jordi. En aquesta trobada, els assistents també han analitzat les possibilitats d’establir col·laboracions al voltant del projecte “Fàbrica Nova”. Es tracta d’un pol de concentració tecnològica en el marc d’un districte de formació professional i universitària.

El Consorci amplia el pressupost inicial de l’any fins als 65 milions

Així, el Departament d’Empresa i Treball, mitjançant el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha ampliat el pressupost i el nombre de programes de la formació contínua de persones treballadores ocupades. Aquesta mesura arriba en uns moments on el manteniment dels llocs de treball depèn d’adaptar-se als canvis constants d’uns sectors en constant evolució. Per això, els 42 milions pressupostats inicialment per enguany s’han ampliat fins als 65 milions. A la planificació inicial es va sumar posteriorment una partida de 23 milions, associada als programes per a la requalificació de persones treballadores en actiu finançats amb fons REACT-EU. Aquesta ampliació pressupostària ha fet créixer fins a 250.000 la previsió de persones treballadores ocupades que enguany podran millorar la seva formació a tot Catalunya.

Les subvencions del Departament, per mitjà del CCFC, permeten a les persones treballadores en actiu formar-se sense que hagin de fer front a cap cost econòmic. L’àmplia oferta formativa es veu enriquida enguany amb els programes REACT-UE. Pel que fa a la formació contínua, el projecte es basa en els pilars de la digitalització, economia verda, atenció a les persones i resiliència de l’economia.

L’oferta formativa del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya contribueix a la capacitació professional dels treballadors i treballadores, en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents socials. D’aquesta manera, el CFCC complementa la formació programada per les empreses. D’altra banda, facilita l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu. En aquest sentit, el Consorci impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector.

Per això, implementa metodologies participatives en el disseny de les accions, i actualitza el Catàleg d’Especialitats de manera permanent. Es tracta d’una eina que recull les necessitats formatives de les persones treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya. L’oferta formativa del Consorci també es concreta en programes de formació sectorials, focalitzats en un sector productiu concret. Paral·lelament, impulsa iniciatives transversals, dirigides a l’obtenció de competències professionals de diferents sectors. Més del 50% de la formació programada s’acredita amb certificats oficials: certificats de professionalitat, habilitacions professionals dels sectors, certificacions de fabricants TIC, idiomes en el marc comú europeu de les llengües (MECR), entre altres.

Tipus de formació contínua

  • La formació transversal s’adreça als requisits de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses. A més, busca cobrir les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Entre la formació transversal hi són els idiomes; les aplicacions informàtiques; les tecnologies d’informació i comunicació; la seguretat i salut laboral; les competències transversals de gestió i habilitats personals. Així mateix, hi són les accions formatives específiques del treball autònom i de l’economia social.
  • La formació sectorial implica accions formatives per a un àmbit sectorial concret. Aquests programes donen resposta a les necessitats de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses, així com els requeriments d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Els sectors als quals s’adrecen són: agroalimentària, comerç, construcció, educació, formació i lleure, indústria, sanitat, afers socials i serveis a les persones, serveis a les empreses, transports, comunicacions i mar, turisme, hostaleria i joc.
  • La formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat acredita amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Els certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l’any 2004 i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l’Estratègia europea d’ocupació.