Consorci de Formació Professional d'Automoció

Pressupost del Departament d'Empresa i Coneixement per a l'any 2022
Pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement per a l’any 2022

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya destinarà més de 42 milions d’euros a subvencions de Formació Professional per l’ocupació de 120.000 treballadors i treballadores en actiu. D’aquesta manera el Consorci, depenent del Departament d’Empresa i Treball, impulsarà diversos programes formatius orientats a la millora de les competències professionals. Aquesta iniciativa, a més, permetrà l’obtenció de certificats de professionalitat que responguin a les necessitats de l’economia catalana.

En aquest any 2021, l’oferta formativa impulsada pel Consorci s’ha centrat a complementar la formació impulsada des de les empreses. Enguany també s’ha posat un especial èmfasi en l’obtenció per part de la ciutadania de les habilitacions professionals necessàries per desenvolupar-se en cadascun dels entorns productius.

Una oferta formativa consensuada amb tots els agents econòmics i socials

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels diferents agents econòmics i socials. En aquest sentit, impulsa metodologies participatives en el disseny de les accions. Addicionalment, el Consorci actualitza de manera permanent el Catàleg d’Especialitats. Es tracta d’una eina que recull les necessitats formatives dels treballadors i treballadores de totes les empreses de Catalunya.

L’oferta formativa impulsada pel Consorci inclou dos formats diferents. Per un costat, compta amb formacions sectorials, centrades en sectors productius concrets. D’altra banda, també ofereix programes transversals, amb els quals es poden obtenir competències professionals que abasten diferents sectors.

Aproximadament el 30% de la formació programada pel Consorci atorga certificacions o habilitacions oficials. Per exemple, certificats de professionalitat, habilitacions professionals per a cada sector, certificacions de fabricants TIC, idiomes en el marc comú europeu de les llengües (MECR), etc.

Més de 42 milions d’euros per a impulsar les competències professionals

En total, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya comptarà amb un pressupost de 42.046.973 euros. Gràcies a aquesta inversió, es podran impulsar iniciatives formatives en tres àmbits diferents:

  1. Formació transversal (accions formatives transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica). Aquesta partida comptarà amb una inversió total de 17.882.492 euros. La formació transversal inclou competències i coneixements com els idiomes, els coneixements informàtics o les TIC. També s’h inclouen àmbits com la seguretat i la salut laboral, les habilitats socials o el treball autònom, entre d’altres.
  2. Formació sectorial (accions formatives adreçades a àmbits sectorials). El Consorci destinarà 15.000.000 euros a aquests programes, que abarquen sectors com l’Agroalimentària, el Comerç, la Construcció, la Educació o la Indústria.
  3. Formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat. Aquesta última partida tindrà una inversió de 9.164.000 euros. Els certificats de professionalitat acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.

Més informació sobre el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya va ser fundat l’any 2004, en el marc del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Actualment, està integrat a la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Empresa i Treball. També hi participen les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a Catalunya.

El principal objectiu d’aquesta institució és desenvolupar la Formació Professional com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida. A més, cerca adaptar les persones treballadores, així com les empreses, als diferents canvis i avenços socials i tecnològics. En aquest sentit, el Consorci posa un èmfasi especial en actualitzar les capacitacions professionals del teixit laboral partint dels canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l’Estratègia europea d’ocupació.