El CFPA ha fet una anàlisi exhaustiva del es necessitats formatives de l'automoció catlana per impulsar els nous perfils professionals
El CFPA ha analitzat les necessitats formatives de l’automoció catalana per impulsar els nous perfils professionals

 

Una de les principals tasques del Consorci de Formació Professional d’Automoció (CFPA) és la de detectar les necessitats formatives de l’automoció catalana. Es tracta d’una indústria amb un alt component tecnològic, que a més està experimentant una profunda transformació. Així doncs, innovacions com el vehicle elèctric, la digitalització o la Indústria 4.0 fan que l’automoció evolucioni permanentment. Alhora, aquest fet provoca que constantment apareguin noves feines i professions, que requereixen una mà d’obra altament qualificada i especialitzada. És aquí on la feina del CFPA esdevé fonamental: detectar aquests nous perfils professionals i dissenyar una oferta formativa adaptada a les necessitats de l’automoció.

Per això, a iniciativa del Consorci i el CIAC, es va realitzar durant el segon trimestre del 2018 un rastreig de l’oferta formativa de Catalunya relacionada amb l’automoció. A partir de la informació recollida, s’ha desenvolupat un extens estudi que recull les competències i necessitats formatives del sector.

I és en aquest sentit que, a iniciativa del Consorci i el CIAC, neix l’Estudi de competències i necessitats formatives de l’automoció. L’objectiu de l’estudi és donar una visió panoràmica del sector que permeti prendre decisions vinculades a la formació que es posa a disposició dels professionals del sector de l’automoció a Catalunya. D’aquesta manera, el CFPA podrà impulsar una oferta formativa específica per reforçar les necessitats concretes del sector amb l’objectiu final de millorar la competitivitat dels seus treballadors i treballadores.
L’Estudi es configura al voltant de 3 eixos:

 1. Identificar els perfils professionals amb més necessitat d’evolució, sobretot aquells lligats a la Indústria 4.0.
 2. Conèixer de primera mà la formació interna que les empreses d’automoció proporcionen als seus treballadors. Especialment, la que porten a terme les empreses lligades al CIAC.
 3. Establir una classificació i categorització d’aquesta oferta formativa, a més d’identificar les necessitats formatives del sector de l’automoció.

Les claus de l’Estudi de competències i necessitats formatives de l’automoció

Aquest informe s’ha desenvolupat a partir d’un rastreig realitzat durant el segon trimestre del 2018 i que analitzava l’oferta formativa de Catalunya relacionada amb l’automoció.

Una primera anàlisi repassa totes les titulacions, cursos o seminaris relacionats amb l’automoció, tant de l’oferta formativa les institucions educatives (públiques i privades) com de les formacions internes de les empreses. En una segona cerca desenvolupada pel CFPA, també s’han tingut en compte els nous perfils professionals derivats de la Indústria 4.0.

Aquest doble rastreig ha permès obtenir una radiografia completa sobre les necessitats formatives de l’automoció a Catalunya. Gràcies a aquesta informació, l’estudi esdevé una eina essencial per prendre decisions vinculades a la formació en l’automoció. Amb aquesta informació també es podran valorar les necessitats formatives de les empreses d’automoció, a més de detectar oportunitats no cobertes. Addicionalment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció podrà aprofitar les dades recollides per comparar-les amb altres estudis, obtenint així una visió global del context formatiu de la indústria de l’automòbil a Catalunya.

Una altra de les claus d’aquest estudi és que ha identificat una sèrie de drivers o factors de canvi de la indústria. Aquests drivers es corresponen amb les principals tendències (industrials, tecnològiques i de mercat) que estan provocant la transformació de l’automoció cap al paradigma de la Indústria 4.0. Els factors de canvi identificats en aquest estudi són els següents:

 • Fabricació avançada.
 • Materials avançats.
 • Cadena de subministrament.
 • Cicle de vida, prevenció de la pol·lució i reciclabilitat.
 • Seguretat activa, conducció autònoma i connectivitat.
 • Descarbonització, hibridació i electrificació.
 • Evolució dels requeriments del client.

Una metodologia estructurada en dos blocs

Aquest projecte s’ha dissenyat seguint una metodologia estructurada en dos blocs diferenciats.

En primer lloc, s’ha fet una anàlisi dels perfils i competències professionals que marcaran el futur del sector. Per això, s’han analitzat els diferents models competencials de la Indústria 4.0, identificant les competències professionals claus. També s’han estudiat els principals factors de canvi que la digitalització portarà a l’automoció.

En el segon bloc, s’ha analitzat l’activitat formativa interna que porten a terme les empreses del sector. Per fer-ho, s’han realitzat entrevistes individualitzades a membres d’aquestes empreses de la cadena de valor. Posteriorment, s’han comparat aquests programes de formació interna amb l’oferta disponible en els centres educatius. Així, s’han pogut identificar les necessitats formatives de l’automoció que no s’estan cobrint.

Un pla específic per cobrir les necessitats formatives de l’automoció

La realització d’aquest estudi ha permès al CFPA extreure diverses conclusions per impulsar la qualificació del sector. Amb aquests nous coneixements, el CFPA ha de poder integrar un catàleg que cobreixi les necessitats formatives de l’automoció catalana. Aquest catàleg formatiu, doncs, ha de complir les següents característiques:

 • Integrar una oferta de cursos altament innovadora i en línia amb les tendències del sector i la Indústria 4.0.
 • Complementar l’oferta publicada actualment en els centres educatius i les empreses.
 • Actuar com a palanca de canvi de cara al desenvolupament dels nous perfils professionals.
 • Facilitar la capacitació especialitzada, minimitzant les barreres d’entrada a partir d’una visió de servei públic.

A partir d’aquests criteris, s’ha creat una graella que estableix programes formatius associats a cadascun dels drivers transformadors esmentats anteriorment. A més, la graella estableix les competències professionals específiques que desenvolupa cada formació, així com els grups professionals (target) als quals van orientades. La graella plantejada pel CFPA no és quelcom inalterable. Més aviat proposa unes directrius que els centres formatius i les empreses poden utilitzar a l’hora de dissenyar els seus cursos. L’objectiu final d’aquesta proposta és la d’oferir una formació complementària a la formació competencial. És a dir, que aquests programes formatius permetin una transformació de les capacitats dels alumnes que els cursen. Podeu consultar la graella en aquest enllaç.

Una altra de les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi és la importància capital de l’FP Ocupacional pel desenvolupament de les competències de l’automoció. Els Cursos de Formació Professional per a l’Ocupació, dirigits tant a persones en actiu com en situació d’atur, ofereixen una sèrie d’avantatges estratègics. Un d’ells és que permet incorporar un alt grau d’innovació en continguts i formats. A més, aquesta modalitat d’FP complementa perfectament les activitats formatives portades a terme per les empreses de manera interna.