El Consorci de Formació Professional d’Automoció ha dissenyat i implementat un Pla de Contingència en aplicació de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest Pla de Contingència, s’estableixen les tasques de Direcció i Secretari Executiu com a úniques tasques considerades bàsiques i estratègiques. Per al desenvolupament d’aquestes responsabilitats, s’habilita la modalitat de teletreball.

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i digital. A més, se suspenen jornades, seminaris i altres activitats de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions, en els que participa el Consorci de Formació Professional d’Automoció.
 
Pel que fa a les reunions, s’evitaran aquelles que siguin de caràcter presencial. Especialment, aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat. També es posposen els viatges de treball i els desplaçaments per raó de servei, llevat d’aquells que siguin estrictament indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics.
 
Aquest Pla entra en vigor a partir de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de les autoritats. La direcció del Consorci vetllarà pel compliment i actualització del Pla.

Per consultar tots els detalls del Pla de Contingència del Consorci de Formació Professional d’Automoció per la Covid-19, podeu descarregar l’arxiu disponible a l’enllaç situat a la part dreta d’aquesta pàgina.

Close Menu